Monkey Run Rally 2019

From 01 June 2019 to 10 June 2019
in Belgium / Start : Barcelone - Ibiza - Marrakech - Marbella , Brussels, Belgium
Monkey Run Rally 2019Monkey Run Rally 2019
Monkey Run Rally 2019Monkey Run Rally 2019
Monkey Run Rally 01@10@2019Monkey Run Rally 01@10@2019
Monkey Run Rally Monkey Run Rally
Monkey Run Rally Monkey Run Rally
Monkey Run Rally Monkey Run Rally
Monkey Run Rally Ibiza Monkey Run Rally Ibiza
Monkey Run Rally Marrakech Monkey Run Rally Marrakech
Monkey Run Rally 2019Monkey Run Rally 2019

OVERVIEW

 • Full Address:

 • City: Belgium / Start : Barcelone - Ibiza - Marrakech - Marbella

 • State/Region: Brussels

 • Country: Belgium

 • Date: 01 June 2019 - 10 June 2019

 • Hours:

 • Organizer: Radelet Jean Jacques / Kaket Jean Claude

 • Contact Person: Radelet Jean Jacques

 • Phone: 0032475720792 / 00212663242428

 • Tags:

 • Email: Contact Us on Email

Love driving in classic, vintage or sports cars? Join one of our great escapes for discerning drivers, and enjoy a driving holiday with other enthusiasts, or independently. Browse our fabulous tours planned for 2019 and beyond. Our experience and service drives your next motoring adventure. All aspects of your journey are taken care of. /// MONKEY RUN RALLY ///USER COMMENTSMonkey Run Rally 2019 ///Aan het stuur van collectiewagens en GT nemen 70 teams de maat van het woord ´ontsnapping´ aan, het is een gloednieuwe koersverbinding - Spanje - Marokko waar de deelnemers mee te maken zullen krijgen. Helemaal nieuwe podia, adembenemende landschappen, een oversteek in Spanje, om in Marokko te eindigen zoals je nog nooit hebt gedaan! Ontdekken met de Monkey Run Rallydorpen aan de zeekolken van charme en authentieke steden. De rally waarbij een enkele weg wordt aangelegd tussen de Spaanse Middellandse Zeekust en de Marokkaanse Atlantische kust. Open voor auto´s van karakter, oud en GT, deze rally heeft geen idee van snelheidsconcurrentie, het is een wandeling tussen liefhebbers, maar ook !!! We hebben de rally van uithoudingsgebeurtenissen, getimede gymkhanas, korte tests van snelheid of regelmaat, leuke vragen over de gekruiste regio´s en de wereld van de auto die wordt gevraagd bij elke passagecontrole, onderbroken. Een leuke wedstrijd die goed humeur promoot! De rally schommelt tussen Spanje en Marokko, culturele ontdekkingen en een reeks van de mooiste roadtrips die absoluut gemaakt moeten worden. Spanje, synoniem voor zonnige stranden, lekker eten en buitenleven. Eivissa (of Ibiza-stad) met zijn oude stad met uitzicht op de haven. Het is gewoon een van de oudste steden ter wereld. Geklasseerd als Werelderfgoed door Unesco. Tarifa, de zuidpunt van het Iberisch schiereiland, markeert het ontmoetingspunt tussen de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan. Hier staan ​​twee continenten tegenover elkaar. Amper 14 kilometer scheiden Spanje en Marokko, op een van de belangrijkste culturele kruispunten. Marrakech Rood blijft een ongeëvenaarde bestemming en het is al de sfeer van een duizendjarige stad die je binnenvalt. Zijn parfums, zijn kleuren, zijn geluiden ... Marrakech trekt je uit het dagelijks leven voor een reis van duizend en een nacht. Accommodatie met charme en momenten van gezelligheid rond de tafel en lokale producten. Charmante 3-sterren hotels met eigen parkeergelegenheid. Routebeschrijving: Barcelona - Ibiza (Spanje) Dénia - Almería (Spanje) Nador - Saidia (Marokko) Ifrane - Bin el Ouidane lake (Marokko) Marrakech - Tanger (Marokko) Tarifa - Marbella (Spanje) INBEGREPEN: Deelnemers krijgen mechanische assistentie langs de route, bagagevervoer, parkeren in hotels, hotel met ontbijt, vervoer van auto´s op vrachtwagens uit Brussel of Marrakech voor Marokkaanse inwoners naar de startstad van de rally (Barcelona), stuur auto´s per vrachtwagen terug naar Brussel, veerboot Barcelona - Ibiza / Ibiza - Denia / Almería - Nador / Tanger - Tarifa. Vliegtickets heen en terug. Brussel - Barcelona / Malaga - Brussel. Technische assistentie (houd de auto in beweging, geen restauratie!) De kapotte auto wordt naar een nabijgelegen locatie gebracht, zoals een hotel of garage. Repatriëring moet worden georganiseerd door uw verplichte persoonlijke reisverzekering. Hotel met ontbijt. Roadbook en Tripy (Tripy is een zeer originele en unieke GPS, omdat het ook een software heeft die speciaal is ontworpen voor rally´s. Een zelfklevende rallyplaat geleverd door de organisatie. NIET INBEGREPEN: Verzekering, het is verplicht om een ​​verzekering af te sluiten in geval van pech of een ongeval voor de repatriëring van uw auto of natuurlijke persoon. Maaltijden, lunch en diner. Materialen en producten geleverd door het ondersteuningsteam. Tol, parkeren, gas ... Persoonlijke uitgaven en extra´s in het hotel. Transfers van en naar de luchthaven. Prijsuitreiking in Marbella. .................................................. ............. BELANGRIJK! Deelnemers zijn onderworpen aan de wegcode en moeten in het bezit zijn van hun huidige registratie, groene kaart en technische inspectie. Verplicht en essentieel in geval van pech of ongeval, verzekering, voor het vervoer of de repatriëring van de zieke of gewonde verzekerde ... of de verzending van een reparateur naar het geïmmobiliseerde voertuig ... Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun gedrag en onder geen enkele omstandigheid Monkey run rally en de organisatoren van de rally zijn niet verantwoordelijk voor ongelukken ... Door akkoord te gaan met deelname aan dit evenement gaat u akkoord met deze voorwaarden. .................................................. ............. Bezoek onze facebookpagina en ontdek al ons nieuws. https://www.facebook.com/Monkey-Run-Rally E-mail: monkeyrunrally@gmail.com At the wheel of collection cars and GT is 30 teams will take the measure of the word escape, it is a brand new course linking - Spain - Morocco that the participants will have to face. Totally new stages, breathtaking landscapes, a crossing in Spain, to finish in Morocco like you´ve never done! Discover with the Monkey Run Rally villages by the sea palges of charm and authentic cities. The rally taking a single road route linking the Spanish Mediterranean coast to the Moroccan Atlantic coast. Open to cars of character, old and GT, this rally has no notion of speed competition, it is a walk between enthusiasts, but also !!! We have punctuated the rally of endurance events, timed gymkhanas, short tests of speed or regularity, fun questions about the regions crossed and the world of the automobile that will be asked at each Passage Control. A fun competition that promotes good humor! The rally oscillates between Spain and Morocco, cultural discoveries and a series of the most beautiful road trips to be made absolutely. Spain, synonymous with sunny beaches, good food and outdoor life. Eivissa (or Ibiza town) with its old town overlooking the harbor. It´s simply one of the oldest cities in the world. Listed as World Heritage by Unesco. Tarifa, the southern tip of the Iberian Peninsula, marks the meeting point between the Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean. Here, two continents are facing each other. Barely 14 kilometers separate Spain and Morocco, on one of the main cultural crossroads. Marrakesh Red remains an unparalleled destination and it is already the atmosphere of a millennial city that invades you. His perfumes, his colors, his noises ... Marrakech is tearing you away from your everyday life for a trip worthy of a thousand and one nights. Accommodation of charm and moments of conviviality around the table and local products. Charming 3 to 4 star hotels with private parking Route: Barcelona - Ibiza (Spain) Dénia - Almería (Spain) Nador - Saidia (Morocco) Ifrane - Bin el Ouidane lake (Morocco) Marrakech - Tangier (Morocco) Tarifa - Marbella (Spain) INCLUDED: Participants receive mechanical assistance along the route, luggage transport, parking in hotels, hotel with breakfast, transport of cars on trucks from Brussels or Marrakech for Moroccan residents to the starting city of the rally (Barcelona), return cars by truck to Brussels, ferry boat Barcelona - Ibiza / Ibiza - Dénia / Almería - Nador / Tangier - Tarifa. Flight tickets round trip. Brussels - Barcelona / Malaga - Brussels. Technical assistance (keep the car moving, no restoration!) The broken down car will be taken to a nearby location such as a hotel or garage. Repatriation must be organized by your mandatory personal travel insurance. Hotel with breakfast. Road book and Tripy (Tripy is a very original and unique GPS since it also has a software specially designed for rallies. An adhesive rally plate provided by the organization. NOT INCLUDED: Insurance, it is mandatory to take out insurance in case of breakdown or accident for the repatriation of your car or natural person. Meals, lunch and dinner. Materials and products provided by the support team. Tolls, parking, gas ... Personal expenses and extras in the hotel. Transfers to and from the airport. Award ceremony in Marbella. .............................................................. IMPORTANT! Participants are subject to the Highway Code and must be in possession of their current registration, green card and technical inspection. Mandatory and essential in case of breakdown or accident, insurance, for the transport or repatriation of the sick or injured insured ... or the dispatch of a repairman to the immobilized vehicle ... Participants are responsible for their conduct and under no circumstances Monkey run rally and the organizers of the rally can not be held responsible for any accident ... By agreeing to participate in this event you agree to these terms. .................................................. ............. Visit our facebook page and discover all our news. https://www.facebook.com/Monkey-Run-Rally Email: monkeyrunrally@gmail.com Au volant de voitures de collections et GT c’est 70 équipages vont prendre la mesure du mot évasion, c’est un tout nouveau parcours reliant - Espagne - Maroc que les participantes vont devoir affronter. Des étapes totalement inédites, des paysages époustouflants, une traversée en Espagne, pour terminer au Maroc comme vous ne l´avez jamais fait ! Découvrez avec le Monkey Run Rally des villages en bord de mer des palges de charme et des villes authentique. Le rallye empruntant un itinéraire routier unique reliant, la côte Méditerranéenne espagnol à la côte Atlantique marocaine. Ouvert aux voitures de caractère, anciennes et GT, ce rallye ne présente aucune notion de compétition de vitesse, il s´agit d´une balade entre passionnés , mais aussi !!! Nous avons ponctué le rallye d’épreuves d´endurance, des gymkhanas chronométrés, de courtes épreuves de rapidité ou de régularité, de questions ludiques sur les régions traversées et le monde de l’automobile qui vous serons posées à chaque Contrôle de Passage. Une compétition amusante et qui prône la bonne humeur ! Le rallye oscille entre , Espagne et Maroc , découvertes culturelles et une série des plus beaux road trips à faire absolument. L´Espagne, synonyme de plages ensoleillées, de bonne cuisine et de vie au grand air. Eivissa (ou Ibiza ville) avec sa vieille ville qui domine le port. C´est tout simplement une des cités les plus anciennes du monde. Inscrite au Patrimoine de l´humanité par l´Unesco. Tarifa, la pointe sud de la péninsule ibérique, marque le point de rencontre entre la mer Méditerranée et l´océan Atlantique. Ici, deux continents se font face. À peine 14 kilomètres séparent l´Espagne et le Maroc, sur un des principaux carrefours culturels. Marrakech la rouge reste une destination inégalée et c’est déjà toute l’atmosphère d’une ville millénaire qui vous envahit. Ses parfums, ses couleurs, ses bruits… Marrakech vous arrache à votre quotidien pour un voyage digne des mille et une nuits. Hébergements de charme et instants de convivialité autour de la table et des produits du terroir. Hôtels 3 à 4 étoiles de charme avec parking privé. Itinéraire: Barcelone - Ibiza ( Espagne ) Dénia - Alméria ( Espagne ) Nador - Saidia ( Maroc ) Ifrane - lac de Bin el Ouidane ( Maroc ) Marrakech - Tanger ( Maroc ) Tarifa - Marbella ( Espagne ) INCLUS: Les participants bénéficier d’une assistance mécanique au long du parcours, transport des bagages, parkings dans les hôtels, hôtel avec petit déjeuner, transport des voitures sur camion à partir de Bruxelles ou de Marrakech pour les résidents marocains vers la ville de départ du rallye ( Barcelone ), retour des voitures par camion vers Bruxelles, bateau ferry Barcelone - Ibiza / Ibiza - Dénia / Alméria - Nador / Tanger - Tarifa. Billets d´avion aller & retour. Bruxelles - Barcelone / Malaga - Bruxelles. Assistance technique (garder la voiture en mouvement, pas de restauration!) La voiture en panne sera amené à un endroit le plus proche tel qu´un hôtel ou un garage. Le rapatriement doit être organisé par votre assurance personnelle obligatoire d´assistance voyage. Hôtel avec petit déjeuné. Road book et Tripy ( Tripy est un GPS très original et unique puisqu´il dispose en plus d´un logiciel spécialement conçu pour les rallyes. Une Plaque rallye adhésive fourni par l´organisation. NON INCLUS: Assurance, il est obligatoire de souscrire une assurance en cas de panne ou d´accident pour le rapatriement de votre voiture ou personne physique. Les repas, déjeuner et diner. Matériaux et produits fournis par l´équipe d´assistance. Péages, parkings, essence ... Dépenses personnelles et extras dans l´hôtel. Transferts depuis et vers l´aéroport. Remise des prix à Marbella. ............................................................... IMPORTANT ! Les participants sont soumis au Code de la Route et doivent être en possession de leur carte grise, carte verte et contrôle technique à jour. Obligatoire et indispensable en cas de panne ou d´accident, une assurance,pour le transport ou rapatriement de l´assuré malade ou blessé ... ou l´envoi d´un dépanneur auprès du véhicule immobilisé... Les participants sont responsables de leur conduite et en aucun cas Monkey run rally et les organisateurs du rallye ne pourront être tenu responsables d’un quelconque accident... En acceptant de participer à cet événement vous en acceptez ces conditions. ............................................................... Rendez-vous sur notre page facebook et découvrez toutes nos actualités. https://www.facebook.com/Monkey-Run-Rally Email: monkeyrunrally@gmail.com En rueda de coches clásicos y GT es de 70 equipos tomarán la medida de la palabra de escape es una nueva ruta de enlace - España - Marruecos que los participantes se enfrentarán. ¡Etapas totalmente nuevas, paisajes deslumbrantes, un cruce en España, para terminar en Marruecos como nunca lo has hecho! Descubre con Monkey Run Rally pueblos junto al mar de encanto y ciudades auténticas. El rally toma una única ruta que une la costa mediterránea española con la costa atlántica marroquí. Abierto a los coches de carácter, viejo y GT, este rally no tiene noción de competencia de velocidad, es un paseo entre entusiastas, ¡¡¡pero también !!! Hemos puntuado las pruebas de resistencia de rally gymkhanas cronometrados, pruebas cortas de velocidad o regularidad, preguntas lúdicas regiones cruzadas y el mundo del automóvil que se le pedirá de cada control de paso. ¡Una competencia divertida que promueve el buen humor! El rally oscila entre España y Marruecos, los descubrimientos culturales y una serie de los viajes por carretera más bellos que se hacen absolutamente. España, sinónimo de playas soleadas, buena comida y vida al aire libre. Eivissa (o ciudad de Ibiza) con su casco antiguo con vistas al puerto. Es simplemente una de las ciudades más antiguas del mundo. Catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Tarifa, el extremo sur de la Península Ibérica, marca el punto de encuentro entre el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico. Aquí, dos continentes se enfrentan. Apenas 14 kilómetros separan España y Marruecos, en una de las principales encrucijadas culturales. Marrakech Red sigue siendo un destino sin igual y ya es la atmósfera de una ciudad milenaria que te invade. Sus perfumes, sus colores, sus ruidos ... Marrakech te está arrancando de tu vida diaria para un viaje digno de mil y una noches. Alojamiento de encanto y momentos de convivencia alrededor de la mesa y productos locales. Encantadores hoteles de 3 a 4 estrellas con estacionamiento privado. carretera: Barcelona - Ibiza (España) Dénia - Almería (España) Nador - Saidia (Marruecos) Ifrane - Lago Bin el Ouidane (Marruecos) Marrakech - Tánger (Marruecos) Tarifa - Marbella (España) INCLUYE: Los participantes reciben asistencia mecánica a lo largo de la carretera, transporte de equipaje, estacionamiento en hoteles, hotel con desayuno, transporte de automóviles en camiones desde Bruselas o Marrakech para residentes marroquíes hasta el punto de partida del rally (Barcelona) barco Barcelona - Ibiza / Ibiza - Dénia / Almería - Nador / Tánger - Tarifa. Boletos de avión ida y vuelta. Bruselas - Barcelona / Málaga - Bruselas. Asistencia técnica (¡mantenga el automóvil en movimiento, sin restauración!) El automóvil averiado se tomará como hotel o garaje. La repatriación debe ser organizada por su seguro personal. Hotel con desayuno Road Book y Tripy (Tripy es un GPS muy original y único ya que también tiene un software especialmente diseñado para los mítines. Una placa adhesiva de rally proporcionada por la organización. NO INCLUIDO: Seguro, es obligatorio contratar un seguro en caso de avería o accidente para la repatriación de su automóvil o persona física. Comidas, almuerzo y cena. Materiales y productos proporcionados por el equipo de soporte. Peajes, estacionamiento, gas ... Gastos personales y extras en el hotel. Traslados desde y hacia el aeropuerto. Ceremonia de premiación en Marbella. .................................................. ............. ¡IMPORTANTE! Los participantes están sujetos al Código de circulación y deben estar en posesión de su registro actual, tarjeta verde e inspección técnica. Obligatorio e imprescindible en caso de avería o accidente, seguro, para el transporte o la repatriación del asegurado enfermo o lesionado ... o el envío de un reparador al vehículo inmovilizado ... Los participantes son responsables de su conducta y bajo ninguna circunstancia Monkey run rally y los organizadores del rally no se hacen responsables de ningún accidente ... Al aceptar participar en este evento, usted acepta estos términos. .................................................. ............. Visita nuestra página de Facebook y descubre todas nuestras novedades. https://www.facebook.com/Monkey-Run-Rally Correo electrónico: monkeyrunrally@gmail.com

by Radelet Jean on 14 October 2018
YOUR COMMENT


* Mandatory fields